LESSON
14

天氣這麼冷!
天気はこんなに寒い!
生詞一 新出単語1
スポンサーリンク
漢字
Vocabulary
1
天氣
天氣
天气
tiānqì
 
(N)
天気
2
冷
lěng

(Vs)
寒い
3
風
fēng

(N)
4
滑雪
滑雪
滑雪
huáxuě
 
(V-sep)
スキーをする
5
春天
春天
春天
chūntiān
 
(N)
6
想
xiǎng

(Vst)
(誰かに)会いたいと思う/懐かしいと思う
7
新年
新年
新年
xīnnián
 
(N)
新年
8
快
kuài

(Adv)
もうすぐ
9
父母
父母
父母
fùmǔ
 
(N)
父母
10
冬天
冬天
冬天
dōngtiān
 
(N)
11
明年
明年
明年
míngnián
 
(N)
来年
12
秋天
秋天
秋天
qiūtiān
 
(N)
13
紅葉
紅葉
红叶
hóngyè
 
(N)
紅葉
14
只
zhǐ

(Adv)
ただ/~に過ぎない
スポンサーリンク
Names
15
玉山
玉山
玉山
Yùshān
 
玉山(台湾で一番高い山)
16
紐約
紐約
纽约
Niǔyuē
 
ニューヨーク
Phrases
17
下雪
下雪
下雪
xiàxuě
 
雪が降る
18
十二月底
十二月底
十二月底
shí'èryuè dǐ
   
十二月末
A Course in Contemporary Chinese (Textbook) 1
National Taiwan Normal University Mandarin Training Center
Lian Jing/Tsai Fong Books

スポンサーリンク